landschoverijssel

Feestelijk plantmoment
ter ere van omvorming naaldbos naar loofbos

Bestuurders Hans Pereboom en Nettie Aarnink van waterschappen Drents Overijsselse Delta en Vechtstromen hebben samen met de overige genodigden de eerste 25 eiken geplant op één van de ruim dertig particuliere bospercelen die zich hebben aangemeld voor het ZON-pilotproject. In deze pilot wordt bij particuliere boseigenaren naaldbos omgevormd naar loofbos met als doel meer grondwater vast te houden en natuurwaarden te vergroten. Op landgoed Weleveld, één van deelnemers aan de pilot, kwamen betrokken organisaties en genodigden bijeen voor dit symbolische plantmoment en een presentatie over de resultaten.

Deze pilot is onderdeel van het programma Zoetwatervoorziening Oost-Nederland (ZON). Dit programma heeft als doel de zoetwatervoorziening in Oost-Nederland in de toekomst zeker te stellen.

LO Nettie Aarnink en Hans Pereboom planten loofboom sNettie Aarnink en Hans Pereboom planten een loofboom   foto: Bas Worm

Resultaat om trots op te zijn
Het resultaat van deze pilot is dat bij 36 boseigenaren ruim 40 hectare naaldbos wordt omgevormd naar loofbos. De laatste percelen zullen dit voorjaar worden ingeplant met jonge loofbomen. Daarnaast wordt onderzocht wat de mogelijkheden en kosten zijn en welk draagvlak er is bij particuliere boseigenaren om de omvorming uit te laten voeren. Aan het eind van 2018 zijn deze resultaten bekend en wordt gekeken naar een mogelijk vervolg. Alle betrokken organisaties zijn blij verrast door de geboekte resultaten en geven nadrukkelijk te kennen dat deze pilot een vervolg moet krijgen.

Winst voor de natuur
Een loofbos verdampt minder regenwater dan een naaldbos. In een loofbos vindt op jaarbasis 180 tot 200 millimeter meer grondwateraanvulling plaats dan in een naaldbos. Daarnaast heeft een loofbos hogere natuurwaarden en draagt het bij aan een betere bodemkwaliteit. Binnen dit pilot-project, dat nog tot eind 2018 loopt, is het streven om 50 hectare naaldbos om te vormen naar loofbos. Hiermee wordt er jaarlijks 95.000 m3 meer grondwater aangevuld. Dat staat gelijk aan bijna 40 olympische zwembaden!

Groepsfoto genodigden Weleveld Bas WormGenodigden Weleveld   foto: Bas Worm

De pilot Naald- naar Loofbos is een initiatief van Landschap Overijssel, Provincie Overijssel, de Waterschappen Vechtstromen en Drents Overijsselse Delta en Vitens in samenwerking met de Bosgroep Noord-Oost Nederland en het Overijssels Particulier Grondbezit (OPG).
Voor meer informatie kijk op www.zoetwatervoorzieningoostnederland.nl.

 

Overijssel is prachtig en waardevol en biedt veel afwisseling voor mens, plant en dier. Al dit moois moet beschermd worden voor onszelf en de generaties na ons. Landschap Overijssel beschermt en ontwikkelt het landschap in Overijssel al meer dan tachtig jaar, neemt eigen verantwoordelijkheid hierin en spoort anderen aan hun verantwoordelijkheid te nemen. In de eigen 56 natuurterreinen, maar ook in het cultuurlandschap. Samen met ruim 3000 grondeigenaren, 9000 donateurs, 7000 vrijwilligers, Overijsselse bedrijfsvrienden, de Nationale Postcode Loterij en de provincie Overijssel. Meer informatie over het waardevolle Overijssel en hoe dit landschap te beleven vind je op www.landschapoverijssel.nl.


Landschap Overijssel achtertuin

 

16 maart 2018