landschoverijsselNatuurherstel Lonnekermeer medio juli van start

Na ruim vier jaar voorbereiden gaat deze zomer de schop in de grond in het Lonnekermeer. Half juli begint Landschap Overijssel met de uitvoering van de eerste natuurherstelmaatregelen in het kader van de Europese Natura 2000-opgave en het nationale Programma Aanpak Stikstof.

Het inrichtingsplan voor het Lonnekermeer – waarin alle natuurherstelmaatregelen zijn beschreven – is op 4 april 2017 door de Gedeputeerde Staten van Overijssel goedgekeurd.
De maatregelen richten zich op:

  1. verbetering van de waterhuishouding in het gebied
  2. herstel van het Groot en Klein Lonnekermeer, de vennen en het heidelandschap
  3. aanleg van een nieuw tracé van de Blankenbellingsbeek, voordes en een ruiterpad

De vergunningen om dit plan te kunnen uitvoeren, zijn begin 2018 verleend. Tegen de vergunningen lopen enkele beroepen bij de Raad van State. Landschap Overijssel begint na het broedseizoen – half juli – daarom met de uitvoering van maatregelen waarop de beroepsgronden niet zijn gericht en die geen effect of invloed hebben op het eigendom van de indieners. Het gaat onder andere om kap-, plag- en baggerwerkzaamheden ten westen van de N737, op gronden van Landschap Overijssel.

Gedeputeerde Hester Maij: ‘Het mogelijk maken van economische groei gaat niet zonder zorg te dragen voor onze leefomgeving. Ik ben dan ook verheugd dat, na een intensief voorbereidingsproces, Landschap Overijssel in de startblokken staat om maatregelen uit te voeren.’

Lonnekermeer Loekie van TweelLonnekermeer   foto: Loekie van Tweel

Directeur Landschap Overijssel Jacob van Olst: ‘Natura 2000 biedt een ongekende kans om bijzondere natuur duurzaam veilig te stellen. Als ‘landschapper’ geef ik daar graag uitvoering aan. Daarnaast vind ik het een verrijking om zo nauw samen te werken met onze gebiedspartners en in goed overleg passende oplossingen uit te werken.’

Bezoekers en omwonenden van het Lonnekermeer worden vanaf half juli met informatieborden in het gebied op de hoogte gehouden van afgesloten paden en andere tijdelijke veranderingen. Ook in bezoekerscentrum Koetshuis Hof Espelo (Weerseloseweg 259, Enschede) en online (www.landschapoverijssel.nl/gebieden/lonnekermeer) is tijdens de werkzaamheden actuele informatie te vinden.

Natura 2000 en stikstofuitstoot
De kwaliteit van veel planten, dieren en landschappen in heel Europa gaat al langere tijd achteruit. Omdat natuur geen landsgrenzen kent, hebben de EU-lidstaten gezamenlijk één natuurbeschermingsregeling (Natura 2000) ontwikkeld. De komende jaren voert ieder land deze uit in gebieden waar bijzondere, kwetsbare of zeldzame planten en dieren leven. In Nederland bevinden zich ruim 160 van deze Natura 2000-gebieden. Hiervan liggen er 24 geheel of gedeeltelijk in Overijssel. Het Lonnekermeer is er één van.

De kwaliteit van de Nederlandse Natura 2000-gebieden staat onder druk, onder meer als gevolg van de hoeveelheid stikstof in de lucht. Hiervoor heeft de rijksoverheid aanvullend het Programma Aanpak Stikstof (PAS) ontwikkeld. Dit programma is per 1 juli 2015 in werking getreden en is verankerd in de Wet natuurbescherming.

Landschap Overijssel is bestuurlijk trekker van de Natura 2000-opgave en de PAS-natuurherstelmaatregelen in het Lonnekermeer. Dit betekent dat Landschap Overijssel in opdracht van de provincie Overijssel en in nauwe samenwerking met de gemeenten Dinkelland en Enschede, Waterschap Vechtstromen en LTO Noord, de natuur in dit gebied veerkrachtig en weerbaar maakt tegen invloeden van buiten en schadelijke effecten bij de bron aanpakt. Hierdoor ontstaan ook nieuwe economische kansen.


Landschap Overijssel achtertuin

 

22 juni 2018