welbions-kl 

 

 

Hoe staat het met de vernieuwingsplannen Hengelose Es Noord?

Begin juni ontvingen de bewoners van de Hengelose Es Noord een brief met daarin de laatste update over de buurtvernieuwing. In dit artikel gaan we graag wat verder in op een aantal onderwerpen, zoals het onderzoek naar de aanwezige dieren en planten (flora en fauna).

 

Schoon, heel en veilig

Inmiddels staan verschillende eengezinswoningen aan de Jan Tooropstraat en de Jacob Marisstraat leeg. Welbions heeft de bewoners begeleid naar een nieuwe passende woning. Een aantal woningen is nog wel bewoond. Het Sociaalplan loopt tot 31 oktober van dit jaar en dan zullen alle bewoners verhuisd zijn. Leegstaande woningen zijn helaas altijd een doelwit voor vandalen. Ook is dit in de Hengelose Es Noord het geval. Verschillende ruiten zijn gesneuveld, wat zorgt voor een slordige niet wenselijke uitstraling van de buurt! Welbions werkt samen met bewoners en andere partijen als werkgroep ‘schoon, heel en veilig’ aan dit probleem. Ook u heeft daar allemaal een rol in!

 

Flora- en fauna onderzoek: wat en waarom?

Als de woningen eind oktober allemaal leeg zijn, kan Welbions helaas niet meteen starten met de sloop. Er wordt namelijk een verplicht Flora- en Fauna Onderzoek uitgevoerd. In de Flora- en Faunawet zijn verschillende regels opgenomen waar we ons aan moeten houden wanneer we gaan ontwikkelen (bouwen) in de steden.

Welbions sloop houtduifjong 14062012 

 

Vleermuizen, mussen en gierzwaluwen

Om te kunnen beoordelen welke (beschermde)dier- en plantensoorten voorkomen in het plangebied is er in september 2011 al een ecologische ‘quickscan’ uitgevoerd. Hieruit blijkt dat verder onderzoek noodzakelijk is. Zo moet worden gekeken in hoeverre er ‘beschermde gebouwbewonende’ vleermuizen, gierzwaluwen en mussen aanwezig zijn. Dit onderzoek wordt nu uitgevoerd en is nodig om vast te stellen of deze soorten ook daadwerkelijk aanwezig zijn. Dit duurt tot het najaar van 2012. Indien blijkt dat deze diersoorten aanwezig zijn, is een ontheffing nodig. Dit is een ontheffing die door het ministerie wordt afgegeven. We moeten dan duidelijk maken waarom we in dit gebied gaan ontwikkelen en dat dit geen negatieve gevolgen heeft voor de aanwezige ‘beschermde gebouwbewonende’ dieren. Na afgifte van de ontheffing kan dan daadwerkelijk gestart worden met de sloop van de woningen.

 

Ongewenste dierensoorten

We horen dat er in de Hengelose Es Noord door bewoners steenmarters worden gesignaleerd tussen de lege woningen. De lege woningen worden binnenkort gecontroleerd en gaten en openingen worden dichtgemaakt zodat deze dieren, maar ook vogels de woningen niet in kunnen. Ook horen we geluiden over aanwezige ratten. Mocht u deze signaleren, neem dan direct contact op met de gemeente Hengelo of Welbions.