De Hengelose Es

De wijk Hengelose Es is rijk aan een grote verscheidenheid van woonmilieus op korte afstand van elkaar. Men vindt in de wijk woningen afkomstig uit verschillende tijdvakken van diverse grootte, koop- of huurwoningen, vlakbij elkaar. Op een beperkt aantal plaatsen is gestapelde woningbouw.

Aan de noordkant van de wijk staan hogere flats uit de 60 er jaren en nabij het centrum bijvoorbeeld op de hoek Oldenzaalsestraat /Bornsestraat hoogbouw uit de 80 er en 90 er jaren. De wijk wordt doorsneden door een aantal doorgaande wegen met daartussenin: rustige straten en lanen, dichtbij de binnenstad veelal eenrichting, en woonerven en pleintjes. Opvallend zijn de recent gebouwde gedeelten tussen oudere bebouwing. Op locaties nabij het centrum is nieuw gebouwd in de jaren ‘80 en ‘90 op zogenaamde inbreidingslocaties: bijvoorbeeld waar vroeger het Gerardus Majella ziekenhuis en een textielfabriek stonden.
Nog recenter zijn delen in de buurt Hengelose Es Noord afgebroken en opnieuw ingevuld. Het bouwproces is nog in volle gang aan de Sloetsweg en de Uitslagweg, waar o.m. een nieuw winkelcentrum wordt gebouwd. Het resultaat is een zeer afwisselende wijk.
De wijk is een van de grotere wijken in Hengelo: een achtste deel van de Hengeloërs woont in de Hengelose Es. Door het voor Hengelo hoge aantal inwoners, komen verschillen minder aan het licht, omdat deze worden "uitgemiddeld”.
Interne verschillen in de wijk, die er zeker zijn, komen vooral tot uitdrukking in de buurtbeschrijvingen. Met de verscheidenheid aan woningen bestaat ook een grote verscheidenheid aan inwoners voor wat betreft leeftijd, gezinsfase, etnische achtergrond en inkomen.

De Hengelose Es is goed gelegen: vlakbij het centrum en allerlei uitvalswegen waaronder de A1.
De wijk herbergt een zestal basisscholen van verschillende signatuur. Daarnaast is er een zogeheten scholeneiland met scholen voor voortgezet onderwijs en een Pabo. Verspreid over de wijk zijn clusters van winkels. Er zijn 2 buurtcentra in de wijk, waar activiteiten plaatsvinden. Bewoners zijn te spreken over voorzieningen als school, winkels, onderhoud van fietspaden en wegen, met name over het onderhoud van groen.
In de wijk zijn relatief veel inwoners slachtoffer van o.m. inbraak en vernieling. De laatste jaren is het percentage slachtoffers gestegen. Het veiligheidsgevoel, dat hiermee samenhangt, is iets lager dan in Hengelo gemiddeld.
De wijkbewoners geven een ruime voldoende voor de eigen woning en de woonomgeving. Ze vinden, op wijkniveau gemeten dat er een goede sociale samenhang bestaat. In het algemeen zien de bewoners de toekomst met vertrouwen tegemoet.

De Hengelose Es ligt aan de noordkant van het centrum. De wijk wordt begrensd door de Oldenzaalsestraat, de Deurningerstraat en de Bornsestraat. Aan de noordkant van de wijk loopt de grens langs de van Alphenstraat, ten zuiden van het Weusthagpark, via de Uitslagsweg, Landmansweg ten zuiden langs het Twentebad naar het noorden tot de A1. De wijk bestaat uit drie woonbuurten, de  Hengelose Es Noord (10), het Tichelwerk (11), ’t Wilbert (12) en een bedrijventerrein Timmersweide (13). De naam Hengelose Es is afgeleid van de es die vroeger ten noorden van de Drienerbeek lag. Het Tichelwerk is genoemd naar een steenbakkerij in deze omgeving. Tichel is een soort steen. De buurt ’t Wilbert is genoemd naar erve Wilbertink, een boerderij.

De Hengelose Es behoort qua inwonertal tot de grotere wijken van Hengelo, in 2004 woonden 10.607 mensen in de wijk. De leeftijdsopbouw is gemiddeld, dat wil zeggen op wijkniveau is ergeen sterke oververtegenwoordiging van een bepaalde leeftijdsgroep.
Op buurtniveau loopt de leeftijdsopbouw wel meer uiteen, daarover meer in de laatste hoofdstukken. Op wijkniveau zijn evenveel inwoners van niet-westerse oorsprong als in Hengelo gemiddeld. De helft van deze groep is van Turkse origine. De Turkse inwoners zijn gemiddeld jong dat wordt veroorzaakt door een oververtegenwoordiging van jongeren tot 18 jaar en een ondervertegenwoordiging van de groep van 55 jaar en ouder. In de Hengelose Es wonen naar verhouding meer eenoudergezinnen.
De doorstroom in de wijk zoals die naar voren komt uit de woonduur is normaal. In het jaar 2003 is een licht  vertrekoverschot: er zijn iets meer mensen naar buiten de wijk verhuisd dan er zijn komen te wonen.

In de wijk Hengelose Es staan naar verhouding veel woningen die vóór de oorlog zijn gebouwd. De gemiddelde economische waarde is relatief laag: € 101.000,- tegenover € 108.000,- gemiddeld in Hengelo. Dat hangt samen met de woningvoorraad in de wijk die voor 55% uit  huurwoningen bestaat. Huurwoningen hebben in het algemeen een lagere economische waarde.

In de hele wijk Hengelose Es, inclusief het bedrijventerrein Timmersveld, zijn 407 bedrijven en instellingen gehuisvest, waar 2.415 mensen werken (2003).
De inwoners van de wijk Hengelose Es hebben een gemiddeld jaarinkomen van € 22.400,-. Het inkomen is lager dan in Hengelo totaal waar het € 24.400,- bedraagt.
Het aantal huishoudens met een bijstandsuitkering op wijkniveau is iets hoger dan in Hengelo gemiddeld. Echter per buurt loopt dat sterk uiteen.
In de wijk Hengelose Es is het percentage leerlingen dat extra aandacht nodig heeft op school relatief hoog voor Hengelose begrippen. Van de basisschoolleerlingen heeft 41% extra aandacht nodig.

Bron: Gemeente Hengelo 2004

Lees verder onder de submenu's voor de verschillende buurten.