Scoren in de wijk logo s


Project: “Hengelose Es Vitaal”

FC Twente, scoren in de wijk is de maatschappelijke poot van de voetbalclub FC Twente. We werken in Enschede en Hengelo in wijken alwaar we samen met wijkstellingen activiteiten of projecten opzetten die moeten leiden tot een meer vitale wijk. Zo hebben we jaren in de Berflo Es gewerkt. Nu doen we dat een paar jaar in de Hengelose Es. Belangrijk vinden we de samenwerking met allerlei organisaties. Daarom hebben we in februari van dit jaar een convenant gesloten met allerlei instellingen in de Hengelose Es.

Aan het convenant ligt een notitie ten grondslag met daarin een opsomming van een aantal plannen, zoals onder meer de ontwikkeling van een bewonersbedrijf, community-art, gezondheidsactiviteiten, ombudswerk en onderling hulpbetoon. Er is een werkgroep gevormd van medewerkers van de instellingen die het convenant hebben ondertekend. Aan de werkgroep zijn adviseurs toegevoegd van stedelijke instellingen.

midden-in-de-regio s

Aan de werkgroep nemen de volgende mensen deel: Fieneke Pieters (’t Geerdink) , Antoinet de Boer en Marjan Stroot (Welbions), Elly van Duist (Achilles ’12), Arnolda Posthuma (Avelijn), Zohra de Jong (Scala), Lydi Korf (wijkcentrum), Drees Kroes (FC Twente, scoren in de wijk) en Rene Spenkelink.

’t Geerdink

We hebben allereerst met Fieneke Pieters de situatie bij ’t Geerdink besproken. Zoals bekend werd ’t Geerdink een flinke bezuiniging opgelegd, waardoor beroepskrachten ontslagen moesten worden. Het bestaan van de ponystal dreigde in gevaar te komen. ’t Geerdink kende grofweg 3 projecten: het werkervaringsproject, het zakgeld project en de ponystal. De subsidie voor het werkervaringsproject was belangrijk, omdat hierdoor werklozen konden worden begeleid. Deze werklozen verrichten weer allerlei klussen waarvoor inkomsten werd ontvangen. Met deze inkomsten kon onder andere de ponystal overeind worden geworden. Deze subsidie viel helemaal weg.

De gemeente vroeg ’t Geerdink een aparte exploitatiebegrotingen te maken van de drie projecten en hierbij te bezien in hoeverre met name de ponystal overeind kon worden gehouden met vrijwilligers. Een onmogelijke opdracht, omdat van meet af duidelijk was dat voor de ponystal professionele begeleiding nodig is. Het bestuur van ’t Geerdink besloot vervolgens op advies van externe deskundigen zich te ontwikkelen tot een bewonersbedrijf, een wijkonderneming, die onder meer door het verrichten van allerlei klussen geld verdient en daarmee zijn eigen broek ophoudt.

De gemeente had aanvankelijk weinig op met het plan van ’t Geerdink. Na wat schermutselingen en een vasthoudende opstelling van het bestuur van ‘t Geerdink (“We gaan onze eigen plan trekken”) heeft de gemeente zich met de opstelling van ’t Geerdink verzoend. Later heeft zij zelfs haar waardering uitgesproken voor de koers van ’t Geerdink. Men is bereid de komende jaren zelfs nog wat subsidie voor de ponystal beschikbaar te houden.

Het bestuur van ’t Geerdink verdient grote waardering, omdat ze bereid is via een ondernemende opstelling geld uit de markt te halen met het doen van allerlei klussen t.b.v. de fysieke leefbaarheid van de wijk en vervolgens in samenwerking met instellingen en bewoners de sociale leefbaarheid van de wijk gestalte wil geven.

Theater

Bijzondere aandacht verdient het onderwerp ‘theater’. Tweemaal is in Hengelo een groot theaterstuk uitgevoerd in het Rabotheater met professionele theatermakers en wijkbewoners. Oogmerk was actieve en passieve deelname aan cultuur van wijkbewoners, evenals het realiseren van verbinding van wijkbewoners die normaal niet met cultuur (en elkaar) in aanmerking komen. FC Twente, scoren in de wijk heeft aangegeven dat een eventueel derde theaterstuk zou moeten plaatsvinden met wijkbewoners in de Hengelose Es. Er is twee jaar geleden door theatermakers een plan van aanpak beschreven, waarna de algemeen projectleider van FC Twente, scoren in de wijk aan de gang is gegaan om financiële middelen te vinden. Ruim een jaar geleden heeft Mediant aangegeven graag mee te willen doen, omdat men graag kwetsbare mensen een plek wil geven in het theaterstuk. Weer later is er ook samenwerking ontstaan met Cultuurpodium Houtmaat. Samenwerking met deze organisatie is des te meer van belang in verband met vervolgactiviteiten na het theaterstuk.

KTO 5805-11 sInmiddels lijkt het er op dat voldoende geld bij elkaar te sprokkelen is. Maar liefst 10 organisaties helpen hierbij. Bovendien wordt een speciale actie opgezet om 400 particulieren te bewegen een bedrag 25 euro beschikbaar te stellen.

Er zijn drie uitvoeringen gepland en wel op 28 en 29 juni 2014. Inmiddels is er ook een begeleidingsgroep gevormd die vooral een taak heeft om wijkbewoners te motiveren mee te doen aan het theaterstuk. In februari 2014 wordt bekend gemaakt op welke locaties wijkbewoners zich kunnen melden voor deelname aan het theaterstuk.


Drees Kroes,

Algemeen projectleider bij de Stichting FC Twente, scoren in de wijk
06 496 500 79.